biznes

Co należy do obowiązków pośrednika kredytowego

Pośrednictwo kredytowe polega na udzielaniu pomocy przy dokonywaniu wyboru kredytu hipotecznego, gospodarczego czy gotówkowego. Zaletą pośredników jest to, że oferują oni swoim klientom kredyty różnych firm. Obowiązki pośrednika kredytowego zostały bardzo szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym.

W świetle tej ustawy pośrednik kredytowy to osoba, która zdała państwowy egzamin na pośrednika hipotecznego albo ukończyła wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskała tytuł magistra. Po pomyślnie zdanym egzaminie pośrednik uzyskuje zezwolenie wydane przez KNF i jest wpisywany do rejestru pośredników kredytowych.

Obowiązki pośrednika kredytowego

1. W reklamie, która dotyczy kredytu hipotecznego i zawiera dane dotyczące jego kosztu, powinien w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny podać: oznaczenie przedsiębiorcy, wysokość, rodzaj i sposób obliczania stopy procentowej, całkowitą kwotę kredytu, całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta, rzeczywistą stopę oprocentowania, całkowite koszty kredytu, wysokość oraz liczbę rat, zabezpieczenia, czas obowiązywania umowy, wpływ wahania kursu wymiany walut na całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta w przypadku kredytu w obcej walucie.

2. Przed zawarciem umowy musi wydać Tobie formularz informacyjny najlepiej na trwałym nośniku. W nim muszą być zawarte precyzyjne i zrozumiałe informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny, takie jak:

• Decyzja w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (w terminie 21 dni po to, aby móc porównać warunki umów o kredyt hipoteczny oferowanych przez innych kredytodawców)
• Informacje dotyczące ryzyka związanego z rekomendowanym kredytem hipotecznym
• Swoją rekomendację dotyczącą kredytu hipotecznego
• Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

3. Pośrednik musi udzielić Ci wyjaśnień dotyczących informacji i postanowień zawartych w umowie.

4. Pośrednik kredytu hipotecznego musi co najmniej raz na 3 lata odbyć szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt, a także świadczenia usług pośrednictwa w zakresie kredytu hipotecznego.

5. Jak najszybciej doręczyć Ci umowę z nim zawartą.

6. Pośrednik powinien poinformować swojego klienta o tym, jakie otrzymuje wynagrodzenie w związku z zawartymi z jego pomocą umowami kredytu.

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Dowiedz się więcej o naszych ciasteczkach w polityce prywatności.